مسئولین اجرایی | داورهای جشنواره

 شورای سیاست گذاری 

 - فرهاد نصرالله پور- رئیس شورای سیاست گذاری، عضو هیات مدیره و رییس شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران 

 - حسین کیانی- عضو شوراء، رئیس کمیته داوران

 - سید محمد امینی - عضو شوراء، مدیر فنی و اجرائی مسابقه SEE PROJECT 

 

کمیته فنی و اجرایی مسابقه

- فرهاد نصرالله پور - ناظر کمیته فنی و اجرایی، عضو هیات مدیره و رییس شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران 

- سید محمد امینی - مدیر فنی و اجرائی مسابقه SEE PROJECT، رییس کمیته

- احمد حسین - عضو کمیته برگزاری و مدیر فنی جشنواره

- مهسا صادقی - عضو و دبیر کمیته برگزاری جشنواره

- السید پویا - عضو کمیته برگزاری جشنواره

- مریم فرح خیز - عضو کمیته برگزاری جشنواره

 

داوران جشنواره

- حسین کیانی - رئیس کمیته داوران

- سید محمد امینی - داور جشنواره، مدیر فنی و اجرائی مسابقه SEE PROJECT

- السید پویا - داور جشنواره

 

کمیته اساتید و پیشکسوتان 

- فخرالدین فخرالدینی

- رضا عابدی

- داود شیرازی

- علی اکبرکهربایی

 

کارگروه برنامه ریزی

سید محمد امینی- مدیر فنی و اجرائی مسابقه SEE PROJECT و رییس کارگروه

- مهسا صادقی - عضو کارگروه برنامه ریزی

 

کارگروه بازاریابی و روابط عمومی

- متعاقبا اعلام میگردد.

شبکه اعضاء و حامیان مسابقه

 بعنوان نماینده از طرف انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA و انجمن مدیریت پروژه ایران Iran PMA  از سازمان های پروژه محور، علاقمندان به عکاسی و فعالان پروژه دعوت می نماییم تا به این جشنواره بپیوندند و نقشی فعال در مستندسازی پروژه ها ایفا نمایند.