! با توجه به اطلاعات مندرج در فراخوان مسابقه و شرایط و مقررات چنانچه علاقه مند به ثبت عکس خود در بخش ثابت هستید میتوانید به عنوان شخص حقیقی ثبت نام نمایید. 

!! با توجه به اطلاعات مندرج در فراخوان مسابقه و شرایط و مقررات چنانچه علاقه مند به ثبت فیلم کوتاه، پویانمایی و یا مجموعه عکس های حرفه ای از پروژه های خود در بخش پویا هستید میتوانید به عنوان شخص حقوقی ثبت نام نمایید. 

شبکه اعضاء و حامیان مسابقه

 بعنوان نماینده از طرف انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA و انجمن مدیریت پروژه ایران Iran PMA  از سازمان های پروژه محور، علاقمندان به عکاسی و فعالان پروژه دعوت می نماییم تا به این جشنواره بپیوندند و نقشی فعال در مستندسازی پروژه ها ایفا نمایند.