جوایز

موضوعیت "توسعه پایدار" با محوریت پروژه


- برنده اول: ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓✓✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده دوم: ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده سوم: ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده اول شبکه اعضای جوان: ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

 

موضوعیت "چرخه عمر و پیشرفت کار در پروژه ها"


- برنده اول : ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓✓✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده دوم : ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده سوم : ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده اول شبکه اعضای جوان: ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

 

موضوعیت "آزاد" با محوریت پروژه


- برنده اول : ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓✓✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده دوم : ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده سوم : ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره

- برنده اول شبکه اعضای جوان: ‌تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، جایزه نقدی (✓)، معرفی در کتاب و سایت جشنواره 

 به کلیه آثاری که به مرحله دوم داوری برسند تقدیرنامه اهدا خواهد شد.

 

فیلم کوتاه از پروژه


- برنده اول : شرکت‌ پروژه محور به همراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

- برنده دوم : شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

- برنده سوم : شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

 

پویانمایی (انیمیشین) از پروژه


- برنده اول: شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

- برنده دوم: شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

- برنده سوم: شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

 

عکاسی حرفه ای از پروژه


- برنده اول: شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

- برنده دوم: شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

- برنده سوم: شرکت‌ پروژه محور بهمراه تیم مستند سازی (مستندسازان پروژه |عکاسان حرفه‌ای)

 تندیس مسابقه، تقدیرنامه و گواهی حضور در مسابقه، FIAP، معرفی به IPMA جهانی جهت حضور در رویداد و دریافت جایزه، معرفی و درج رزومه شرکت و تیم مستندساز در کتاب و سایت جشنواره

 به کلیه آثاری که به مرحله دوم داوری برسند تقدیرنامه اهدا خواهد شد.

 

کتاب جشنواره


این کتاب حداکثر ۳ ماه پس از پایان مسابقات به‌صورت نفیس به چاپ رسیده و نسخه الکترونیک آن نیز تهیه خواهد شد. این کتاب به همراه نسخه جامع الکترونیک برای انجمن‌ مدیریت پروژه هر یک از ۷۰ کشورهای عضو انجمن جهانی مدیریت پروژه ارسال خواهد شد. 

با توجه به این که اسامی و رزومه برندگان (در هر یک از محورهای دو بخش ثابت و پویا)، اسپانسرهای مسابقه، شرکت های پروژه محور، عکاسان حرفه ای و مستندسازان پروژه ها در این کتاب درج خواهد شد فرصت مغتنمی است که مشارکت کنندگان در مسابقه هم در عرصه داخلی و هم بین المللی معرفی شوند. 

 

شبکه اعضاء و حامیان مسابقه

 بعنوان نماینده از طرف انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA و انجمن مدیریت پروژه ایران Iran PMA  از سازمان های پروژه محور، علاقمندان به عکاسی و فعالان پروژه دعوت می نماییم تا به این جشنواره بپیوندند و نقشی فعال در مستندسازی پروژه ها ایفا نمایند.